Integritetspolicy

Denna policy är framtagen för att beskriva Neotec AB’s(org. nr 556909-4344) hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning.

Neotec AB lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för Neotec AB som arbetsgivare, samarbetspartner eller för kompetensutbyte. Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera ansökan om ROT-avdrag hos Skatteverket samt fakturering. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

Vilken information samlar vi in?

När du kommer i kontakt med oss eller är kund kan vi komma att samla in information om:
• Person och kontaktinformation såsom namn, födelse-, personnummer, adress, e- postadress, telefonnummer, etc.
• Finansiell information – negativ betalningshistorik etc.
• Enhetsinformation t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via Google analytics).

Hantering av personuppgifter på företagets webbsajter

Inga personuppgifter som besökare inte själv medvetet lämnat kommer att sparas. Temporärt, under ditt besök kan information lagras för att webbens funktion skall säkras.

Lagstöd för behandling av personuppgifter

All behandling och lagring av personuppgifter hos Neotec AB skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.

De villkor som beskriver vad som är en laglig behandling och som Neotec AB hänvisar till är samtycke, att fullgöra avtal, uppfylla rättslig förpliktelse eller utifrån en intresseavvägning. Dessa villkor beskrivs nedan.

Samtycke

Om inget annat lagstöd finns för behandling av personuppgifter skall samtycke begäras från berörda. Neotec AB skall sedan kunna visa att den registrerade lämnat samtycke. Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke och få berörda uppgifter raderade.

Fullgöra avtal

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1b.

Ovanstående gäller normalt för personer som nämns i affärsavtal som Neotec AB tecknar. Gäller även för de flesta uppgifter som är knutna till anställning och anställningsvillkor som regleras i anställningsavtal.

Uppfylla rättslig förpliktelse

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1c.

Här gäller i huvudsak uppgifter och behandling som krävs för att uppfylla lagar och myndighetskrav, t.ex. krav i bokföringslag och krav från Skattemyndigheten.

Intresseavvägning

”Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1f.

Neotec AB gör avvägningen att det finns ett ömsesidigt intresse för att hitta kandidater för rekrytering och representanter för möjliga kunder eller partnerföretag. Neotec AB kan därför välja att samla kontaktuppgifter såsom (namn, roll, epost-adress, telefonnummer) och annan information som personen delgivit oss muntligt eller skriftligt.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (artikel 15–18)

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos Neotec AB. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket ändamål de behandlas.
Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas. Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.

Hur kontaktar du Neotec AB med frågor kring integritetspolicyn?

För besked om det finns uppgifter om dig hos oss och om du vill få kopior av dessa eller begära, om det finns stöd i lagen, att få dina uppgifter raderade så kontakta michael@neotec.se

Stäng meny